Bảng giá đăng ký mới và gia hạn chữ ký số VNPT

Khuyến mãi:  VNPT-CA tặng ngay tiền mặt cho khách hàng.
Chức năng thực hiện khi sử dụng chữ ký số:

– Kê khai Thuế
– Kê khai bảo hiểm
– Kê khai Hải quan.

BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ VNPT

BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI

Gói Dịch vụ 18 Tháng 33 Tháng 48 Tháng
Giá dịch vụ 1.000.000 1.700.000 2.300.000
USB 500.000 500.000 Miễn phí
Thanh toán 1.650.000 2.420.000 2.530.000
Hóa đơn 1.783.000 2.661.000 2.993.000
(đã bao gồm 10% VAT)

BẢNG GIÁ GIA HẠN

Gói Dịch vụ 18 Tháng 33 Tháng 48 Tháng
Giá dịch vụ 1.000.000 1.700.000 2.300.000
Thanh toán 1.100.000 1.870.000 2.530.000
Hóa đơn viết(đ) 1.233.000 2.111.000 2.993.000
(đã bao gồm 10% VAT)

                    PHẦN MỀM BẢO HIỂM  VNPT BHXH

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG 1 NĂM+6 THÁNG 2 NĂM +9 THÁNG 3 NĂM+12 THÁNG 4 NĂM +12
THÁNG
≤ 100 550.000 880.000 1.045.000 1.320.000
≤ 1000 880.000 1.408.000 1.672.000 1.936.000
MAX 1.045.000 1.936.000 2.299.000 2.585.000
( Báo giá trên đã bao gồm VAT 10%)


CHỮ KÝ SỐ VÀ PHẦN MỀM BẢO HIỂM VNPT BHXH

GÓI ĐĂNG KÝ MỚI

GÓI DỊCH VỤ THỜI GIAN
KHUYẾN MẠI
USB TOKEN THÀNH TIỀN

(đã bao gồm VAT)

Dưới 10 lao động 1 năm 6 tháng 550.000 1.870.000
2 năm 9 tháng 2.706.000
3 năm 12 tháng 3.080.000
Dưới 100 lao động 1 năm 6 tháng 2.134.000
2 năm 9 tháng 3.312.000
3 năm 12 tháng 3.570.600
100-1000 lao động 1 năm 6 tháng 2.447.500
2 năm 9 tháng 3.707.000
3 năm 12 tháng 4.158.000
Không giới hạn lượng lao động 1 năm 6 tháng 2.750.000
2 năm 9 tháng 4.208.600
3 năm 12 tháng 4.752.000


GÓI GIA HẠN

GÓI DỊCH VỤ THỜI GIAN
KHUYẾN MẠI
THÀNH TIỀN

(đã bao gồm VAT)

Dưới 10 lao động 1 năm 6 tháng 1.320.000
2 năm 9 tháng 2.156.000
3 năm 12 tháng 2.530.000
Dưới 100 lao động 1 năm 6 tháng 1.584.000
2 năm 9 tháng 2.695.000
3 năm 12 tháng 3.020.600
100-1000 lao động 1 năm 6 tháng 1.897.500
2 năm 9 tháng 3.157.000
3 năm 12 tháng 3.608.000
Không giới hạn lượng lao động 1 năm 6 tháng 2.200.000
2 năm 9 tháng 3.658.600
3 năm 12 tháng 4.202.000